Kancelaria notarialna w Katowicach prowadzona przez Notariusza Mirosława Szurę

Zadzwoń do nas:

32 355 00 43

logo

08:30 - 16:30

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek

10:00 - 18:00

Środa

8:30 - 15:30

Piątek

ul. Graniczna 29/102

40-017 KATOWICE

Notariusz Katowice - Mirosław Szura - Kancelaria notarialna

Notariusz Mirosław Szura wykonuje pełen zakres czynności notarialnych w swej Kancelarii Notarialnej w Katowicach zgodnie z ustawą prawo o Notariacie.

Kancelaria Notarialna sporządza akty notarialne, jeżeli zastosowania takiej formy wymaga prawo bądź jeśli zachowania takiej formy życzy sobie klient.

Kancelaria Notarialna prowadzona przez - notariusza Mirosława Szurę - wykonuje pełen zakres czynności notarialnych.

Nasi notariusze sporządzają akty notarialne w siedzibie kancelarii w Katowicach, również w przypadkach uzasadnionych, w siedzibie lub domu klienta.

Kancelaria prowadzi obsługę także w języku angielskim oraz francuskim. Klient nie władający językiem polskim, winien stawić się do aktu notarialnego wraz z tłumaczem przysięgłym.

Siedzibą Kancelarii Notarialnej są Katowice.

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, a w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

--

Mirosław Szura jako jedyny polski prawnik zdał wszystkie wymagane egzaminy w konkursie nr EPSO/AD/110/07 na stanowisko Head of Unit w Unii Europejskiej na pracownika Administracji poziomu 12 ( AD12) i został umieszczony na liście rezerw kadrowych Unii Europejskiej.

European Personnel Selection Office http://europa.eu/epso/doc/archive/success/list/admin/pdf/reslist-ad-107-110-07_droit_eco_en.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2008.268.01.0017.01.ENG&toc=OJ:C:2008:268A:TOC

Izba notarialna Katowice

Notariusz Mirosław Szura został powołany na Notariusza w Katowicach decyzją Ministra Sprawiedliwości DO IV 6240-57/11.

NIP: 575-135-64-96
VAT UE : PL5751356496
REGON: 240037566

Numery kont:

PKO BP: 61 1020 1664 0000 3802 0386 6647
ING SA: 83 1050 1155 1000 0022 9039 3723

Czynności notarialne

Zakres czynności notarialnych

Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Nieruchomości

sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, dział spadku, zamiana i inne formy przeniesienia własności, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, służebności i innych obciążeń, umowy przedwstępne w ww. zakresie

Sprawy małżeńskie

umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku, ugody alimentacyjne

Oświadczenia

oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy, inne oświadczenia np. zgoda małżonka na czynność przekraczającą zwykły zarząd

Spadki

akty poświadczenia dziedziczenia, testamenty, oświadczenie o odrzucenia/przyjęcia spadku, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Spółki

akty założycielskie, umowy spółek, protokoły ze Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń, zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej oraz inne protokoły

Poświadczenia

za zgodność kopii z okazanym dokumentem, poświadczenie własnoręczności podpisu/uznanie własnoręczności podpisu, poświadczenie pozostawania przy życiu

Inne

protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne np. protokół z treści strony internetowej, protokół stawiennictwa / niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie, protesty weksli i czeków, przyjęcie dokumentów/rzeczy/kwot pieniężnych do depozytu, inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

Notariusz udziela bezpłatnych informacji w ramach dokonywanej czynności, zarówno na miejscu w Kancelarii, jak też telefonicznie oraz w formie elektronicznej, również w języku angielskim.

Blog notariusza

Porady, wyjaśnienia i omówienia

Przejdź do bloga
Ważne!

Wymagane lub zalecane dokumenty

Kancelaria Notarialna udzieli wszelkich informacji na temat wymaganych dokumentów po rozmowie i poznaniu istoty planowanej transakcji.  Zwykle dokumentami takimi są w zależności od rodzaju transakcji:

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI

 1. numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

Istnieje możliwość wygenerowania dokumentu z systemu Elektronicznych Ksiąg wieczystych. Podlega to opłacie dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Ustawa przewiduję, że księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzi się w systemie elektronicznym a przeglądanie ksiąg wieczystych polega na wywołaniu treści księgi na ekran monitora. Jest to bezpłatna dopuszczalna forma zweryfikowania treści księgi wieczystej.

 1. Podstawa nabycia prawa takie jak nieruchomości gruntowe, lokale, ograniczone prawa rzeczowe jak użytkowanie wieczyste czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabywa się aktem notarialnym a wpis do ksiąg wieczystych, – z pewnymi wyjątkami, ma jedynie charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny, zatem celowe jest zapoznanie się z dokumentem.
 2. Jeżeli nieruchomości lub inne rzeczy czy prawa nabyto poprzez spadkobranie, zapis zwykły, zapisu windykacyjny, polecenie, lub darowiznę, która miała miejsce po 01.01.2007 roku, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienia współwłasności to zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn rozporządzanie rzeczą uzyskaną w ten sposób wymaga zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego, że z podatku się rozliczono, było zwolnienie lub się przedawnił.

Poniższe nie dotyczą nieruchomości, którą jest samodzielny lokal mieszkalny.

 1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy. Jeżeli grunt przeznaczony jest pod zalesienie lub jest rolą ponad 3000 m. kw. Konieczne będą indywidualne ustalenia, co do dalszego sposobu postępowania.
 2. Wypis z rejestru gruntów bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – Opisu nieruchomości w księdze wieczystej dokonuje się na podstawie Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali prowadzonej przez Starostów. W tym zakresie księgi wieczyste nie są objęte żadną rękojmią. Zalecane jest by kupujący zapoznał się z tymi dokumentami. W razie konieczności sprostowania przez notariusza treści ksiąg wieczystych, np. błędne oznaczenie powierzchni nieruchomości czy nieujawnienie budynków można dokonać tego tylko na podstawie przekazanych Sądowi odpowiednich dokumentów Starostwa.
 3. Zaświadczenie Starosty, z którego wynika czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. – Starosta ma prawo uchwalić taki plan i nie ma wymogu by gdziekolwiek to było ujawnione. Skutkuje to prawem pierwokupu Lasów Państwowych a zatem nieświadomość tego faktu i nie respektowanie pierwokupu może skutkować nieważnością nabycia nieruchomości. (Nie dotyczy darowizny, bo nie ma w takim przypadku mowy o pierwokupie)
 4. Zaświadczenie organu Gminy, z którego wynika czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji. – Podobnie jak powyżej ustawa przewiduje możliwość uchwalenia pierwokupu Gminy a zatem nieświadomość tego faktu i nie respektowanie pierwokupu może skutkować nieważnością nabycia nieruchomości. (Nie dotyczy darowizny nieruchomości, bo nie ma w takim przypadku mowy o pierwokupie)
 5. Przy transakcjach zawieranych przez podmioty gospodarcze zalecane jest uzgodnienie z księgowością czy sprzedaż nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług i czy jest zwolniona. W razie zwolnienia sprzedaży nieruchomości od PTiU wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych, który notariusz, jako płatnik musi pobrać przy akcie.
 6. Umowa kredytowa, jeśli nabycie będzie finansowane z kredytu (opcjonalnie),

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 1. Numer księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 2. Podstawa nabycia, ( akt notarialny).
 3. Jeżeli nieruchomości lub inne rzeczy czy prawa nabyto umową darowizny ( po roku 2007), poprzez spadkobranie zapis zwykły, zapisu windykacyjny, polecenie, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienia współwłasności to zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn rozporządzanie rzeczą uzyskaną w ten sposób wymaga zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego, że z podatku się rozliczono, było zwolnienie lub się przedawnił.
 4. Zaświadczenie Spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu w opłatach oraz niezameldowaniu. (opcjonalnie)
 5. Umowa kredytowa, jeśli nabycie będzie finansowane z kredytu (opcjonalnie),
 6. Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ma założonej księgi wieczystej wymagane jest zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo.
 7. Do założenia księgi wieczystej niezbędne jest:

– zaświadczenie Spółdzielni pozwalające Sądowi na opis mieszkania wraz z informacją o numerze księgi wieczystej dla budynku. ( Proszę poinformować Spółdzielnię, że zaświadczenie ma wydać dla Sądu wieczystoksięgowego).

– Wypis i wyrys dla działki z budynkiem oraz wyciąg z kartoteki budynków (Starostwo) wraz z klauzulą, że dokumenty służą do dokonania wpisu w księdze wieczystej. (Niektóre sądy nie wymagają tego bezwzględnie).

Prawo bankowe stanowi, że hipoteka zabezpieczająca wierzytelności banku może być ustanowiona w formie pisemnej na nieruchomości klienta, zatem ewentualna hipoteka z takim ograniczonym prawie rzeczowym, które nie podpada pod kategorię prawną nieruchomość, pod rygorem nieważności czynności prawnej, może być ustanowiona tylko w formie aktu notarialnego. ( tak stanowi Orzeczenie Sądu Najwyższego)

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 1. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy – (Akt można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego).
 2. Testament spadkodawcy, (jeśli został sporządzony).
 3. Umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia, (jeśli zostały sporządzone).
 4. Oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku(, jeśli zostały sporządzone).
 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL spadkodawcy lub nr PESEL z dowodu osobistego spadkodawcy (opcjonalnie).
 • Akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (dotyczy kobiet zamężnych).

TESTAMENT

 1. Informacja o osobie sporządzającej testament: imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania.
 2. Informacja o osobach powoływanych do spadku: imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL oraz wielkość udziałów w spadku

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU

 1. Odpis skrócony aktu zgonu zmarłego, po którym ma być złożone oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku. – (akt można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego).
 2. Informacja o innych spadkobiercach ustawowych bądź testamentowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania.
 3. Informacja o osobach, które już odrzuciły lub przyjęły spadek – wskazanie daty i aktu, którym dokonano czynność.

PEŁNOMOCNICTWO

 1. Informacja o osobie udzielającej pełnomocnictwa: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL i adres zamieszkania.
 2. Informacja o osobie pełnomocnika: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL.
 3. Informacja o sprzedawanej nieruchomości: numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej, (opcjonalnie).
 4. Informacja, czego konkretne pełnomocnictwo ma dotyczyć.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa – (Akt można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego).
 2. Informacja o stronach czynności: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania.
 3. Informacja o nieruchomości będącej przedmiotem umowy: nr księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej (opcjonalnie).
 4. Wskazanie jak ma wyglądać podział majątku małżonków.
Kontakt z nami

Kontakt Notariuszem Mirosławem Szurą

Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w kancelarii.

Telefon

Tel: +48 32 355 00 43

Tel: +48 32 774 58 25

E-mail

biuro@notariusz-silesia.pl

Adres

ul. Graniczna 29/102

40-017 KATOWICE

Dojazd

Przystanek: Katowice Graniczna:

Linie: T6, T7, T11, T13, T14, T15, T16, T20, T23

Przystanek: Katowice Krasińskiego:

Linie: 910

Przystanek: Osiedle Paderewskiego Powstańców:

Linie: 51, 672, 674, 900, 910

Strona w budowie

Wersja demonstracyjna.